عنوان : : Muhammad, Prophet and Statesmn
نویسنده/مترجم/مصحح : W. Montgomery Watt
ناشر : Oxford
سال و نوبت چاپ : : 1977
مشخصات :
شابک :
قیمت :
توضیح :