شما کتاب چگونه مسایل خود را حل کنید ویژه مدیران  را انتخاب کرده اید برای سفارش فرم زیر را تکمیل کنید. 
نام :  
نام حانوادگی :  
تلفن تماس :  
E-Mail :  
آدرس پستی :  
کد پستی :